Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE i zrzeszone w niej spółki sygnatariuszami Karty Efektywnej Transformacji

HomeOZEKlastry energii

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE i zrzeszone w niej spółki sygnatariuszami Karty Efektywnej Transformacji

my-portfolio

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE i zrzeszone w niej spółki sygnatariuszami Karty Efektywnej Transformacji. Spółki zrzeszone w Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE jako pierwsze z grona prywatnych operatorów (OSDn) podpisały powstałą z inicjatywy URE Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Kartę tę podpisała również sama Izba, jako interesariusz wspierający. To pionierskie działanie pokazuje zaangażowanie i determinację prywatnych graczy na rynku energii w proces transformacji sektora dystrybucji.

Rozwój Dolin Wodorowych wymaga ułożenia odpowiedniej strategii
IV Forum Energetyki Rozproszonej z udziałem Ministra Ireneusza Zyski
KIKE i Zklaster wezmą udział w w międzynarodowej konferencji EME. Energy. Management. Environment 2022

Spółki zrzeszone w Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE jako pierwsze z grona prywatnych operatorów (OSDn) podpisały powstałą z inicjatywy URE Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Kartę tę podpisała również sama Izba, jako interesariusz wspierający. To pionierskie działanie pokazuje zaangażowanie i determinację prywatnych graczy na rynku energii w proces transformacji sektora dystrybucji.

Departament OSDn: Nowa struktura w Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE

W ramach Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE zapadła decyzja o powołaniu wewnątrz Izby jednostki pomocniczej – Departamentu OSDn. Jest to związane z reprezentacją interesów silnej grupy członków Izby, jaką są prywatni operatorzy energetyczni. Zarówno zarząd Izby, jak też jej Rada Programowa, uważają, że głównie dzięki prywatnym operatorom sieciowym możliwy jest dalszy rozwój energetyki rozproszonej w Polsce. Ta decyzja podkreśla znaczenie współpracy i wspierania prywatnych podmiotów w procesie transformacji energetycznej.

Współpraca interesariuszy: Klucz do efektywnej transformacji

Proces transformacji sieci dystrybucyjnych musi angażować wszystkich interesariuszy, w tym małych, średnich i dużych operatorów systemów dystrybucyjnych oraz użytkowników sieci. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zainicjował współpracę z szerokim gronem przedstawicieli organizacji branżowych, co zaowocowało powstaniem Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki OSDn. Na wniosek Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE w projekcie uwzględniono także małych i średnich dystrybutorów. Udostępnioną przez URE kartę podpisali w pierwszej kolejności członkowie Izby: Zklaster Neo Dystrybucja sp. z o.o., wszystkie spółki dystrybucyjne z Grupy ESV oraz Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. Jako interesariusz wspierający, w imieniu KIKE, kartę podpisali również Albert Gryszczuk, Sławomir Nowicki, Krzysztof Pubrat i Tomasz Drzał. Dokument ten pełni rolę społecznego porozumienia, które uwzględnia opinie uczestników rynku energii i wypracowuje wspólne standardy.

Społecznie akceptowalna transformacja

Transformacja energetyczna musi być zaplanowana w sposób, który zapewni społeczną akceptowalność kosztów. Kluczowe obszary obejmują przyłączanie do sieci rozproszonych odnawialnych źródeł energii, magazynów energii oraz instalacji hybrydowych. Umożliwienie stosowania usług elastyczności na poziomie sieci dystrybucyjnych oraz poprawa efektywności energetycznej są fundamentalne dla sukcesu tej transformacji.

Dialog partnerski: Fundament skutecznych regulacji

Karta określa zasady prowadzenia partnerskiego dialogu między przedsiębiorstwami sektora dystrybucji a regulatorem, czyli Prezesem URE. Dokument ten stanowi deklarację podjęcia i kontynuacji działań mających na celu wspieranie celów i działań określonych w Karcie. Fundamentem Karty jest zasada równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, co zapewnia stabilność administracyjnej regulacji w wieloletnim horyzoncie czasowym.

Sygnatariusze Karty: Współpraca na rzecz wspólnych celów

Sygnatariusze Karty zgodnie oświadczają, że postanowienia Karty nie mogą naruszać prerogatyw Prezesa URE ani jego kompetencji. Jednocześnie uznają, że prowadzenie działalności gospodarczej przez interesariuszy wymaga stabilności regulacji administracyjnej. Interesariusze Karty, uznając jej postanowienia za kluczowe w kreowaniu transformacji sektora dystrybucji, deklarują wsparcie w realizacji celów Karty.

KIKE pionierem w dążeniu do bezpiecznej przyszłości energetycznej Polski

Transformacja sieci dystrybucyjnych w Polsce to coś więcej niż rutynowe dostarczanie energii odbiorcom. W Polsce staje się ona niezbędnym elementem innowacyjnej gospodarki, w tym energetyki rozproszonej i obywatelskiego społeczeństwa. Zmiany te oznaczają gotowość do świadczenia profesjonalnych, nowoczesnych usług elastyczności, których celem jest nie tylko efektywne zarządzanie energią, ale również kosztowo i technicznie optymalne wykorzystanie zasobów sieciowych.

Proces ten wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy. Dzięki wspólnym wysiłkom Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE i Urzędu Regulacji Energetyki możliwe jest osiągnięcie celów Karty Efektywnej Transformacji, co przyniesie korzyści zarówno dla sektora energetycznego, jak i dla całego społeczeństwa. Współpraca, innowacje i zrównoważony rozwój stanowią fundamenty, na których opiera się przyszłość polskiej energetyki.