W końcu nowe regulacje dla klastrów energii

HomeOZEKlastry energii

W końcu nowe regulacje dla klastrów energii

my-portfolio

Nowela ustanawia zasady zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz zmianę definicji klastra energii, tworzy rejestr klastrów energii oraz określa zasady ich funkcjonowania, ponadto określa wymagania, których spełnienie przez klaster energii będzie umożliwiać skorzystanie ze zwolnienia z opłat określonych w ustawie oraz z preferencyjnego sposobu rozliczeń

KIKE partnerem PARP podczas międzynarodowych targów MIDDLE EAST ENERGY w Dubaju!
Projekt nowelizacji ustawy o OZE jednym z punktów obrad Rady Ministrów
W Zgorzelcu powstała pierwsza polska platforma dla pojazdów elektrycznych – EAGLE!

Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która ma na celu m.in. dalsze zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii. Regulacja dot. m.in. sektora biometanu i klastrów energii.

Za nowelą głosowało 438 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się dziesięciu.

Nowelizacja zakłada, że wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić w tym zakresie działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia określonego w ustawie. Wprowadza definicję biometanu oraz wyłącza pojęcie biogaz rolniczy z definicji biogazu, rozszerza uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w zakresie prowadzenia kontroli informacji oraz oświadczeń składanych przez wytwórcę biometanu, określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu – przez utworzenie rejestru wytwórców biogazu prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Wytwórcy biometanu, którzy wejdą do systemu feed-in-premium otrzymują gwarancję uzyskania pomocy publicznej, na cały czas trwania wsparcia, tj. 15 lat, na podstawie złożonej prezesowi URE deklaracji i po spełnieniu określonych w projekcie ustawy wymagań, które upoważnią do uzyskania zaświadczenia o możliwości sprzedaży biometanu.

Nowela ustanawia zasady zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz zmianę definicji klastra energii, tworzy rejestr klastrów energii oraz określa zasady ich funkcjonowania, ponadto określa wymagania, których spełnienie przez klaster energii będzie umożliwiać skorzystanie ze zwolnienia z opłat określonych w ustawie oraz z preferencyjnego sposobu rozliczeń (wymagania w zakresie stopnia pokrycia w ciągu roku łącznych potrzeb własnych członków klastra energii w zakresie energii elektrycznej, łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej mocy magazynów energii na określonym w ustawie poziomie, a także wymóg, aby co najmniej 30%, zaś od dnia 1 stycznia 2027 r. co najmniej 50%, energii wytwarzanej w klastrze energii pochodziło z OZE).

Podstawowy mechanizm preferencji dla klastrów energii będzie obejmował zwolnienia z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej z OZE przez członków klastra energii i pobranej przez członków klastra energii dla każdej godziny okresu rozliczeniowego. Mechanizm będzie funkcjonował do dnia 31 grudnia 2029 r. i będzie uzależniony od wykazania spełnienia warunków wskazanych w ustawie.

Jednocześnie, dla członków klastrów energii, które wykażą wyższy poziom zużycia własnego, tj. powyżej 60%, jest przewidziany dodatkowy instrument wsparcia obejmujący upust od zmiennych składników taryfy dystrybucyjnej, tj. składnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej.

Określono, że maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji wynosi 12 GW do 2013r. (2025 r. – 4 GW; 2027 r. – 4 GW; 2029 r. – 2 GW; 2031 r. – 2 GW).

źródło: wysokienapiecie.pl

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0