Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki  – powołano Zespół Zadaniowy

HomeOZEKlastry energii

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – powołano Zespół Zadaniowy

my-portfolio

Do lamusa odchodzi system, w którym prąd przesyłany był jednokierunkowo. W modelu energetyki rozproszonej sieć wykorzystywana jest w obu kierunkach. Tak dużej liczby źródeł w polskim systemie jeszcze nigdy nie było, a będzie ich wciąż przybywać. W zasadzie jedynie OSDn są w stanie elastycznie dostosować się do nowej rzeczywistości rynkowej i odpowiednio zbilansować lokalny przepływ energii, miedzy źródłami i odbiorcami. Dlatego też stworzenie umowy, na bazie której będzie można rozliczać współpracę prywatnych OSDn i dużych OSD, jest niezwykle istotne.” – wyjaśnia Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Innovation AG będzie wnioskować o środki z KPO na budowę fabryki dla eVanPL
Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE i zrzeszone w niej spółki sygnatariuszami Karty Efektywnej Transformacji
Przełomowa technologia ZKlaster Dystrybucja, kompensacji mocy biernej, pozwoli znacząco obniżyć koszty dystrybucji energii.

W 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin zainaugurował prace zespołów ekspertów, którzy wypracowali Porozumienie Społeczne Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej pod nazwą „KARTA EFEKTYWNEJ TRANSFORMACJI SIECI DYSTRYBUCYJNYCH POLSKIEJ ENERGETYKI”. Projekt dotychczas realizowały cztery Zespoły Zadaniowe (Zespół prawny, Zespół ds. eksploatacji i elastyczności sieci, Zespół ds. inwestycji oraz Zespół ds. taryf), z Komitetem Sterującym na czele. W pierwszym etapie do porozumienia przystąpiło pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej w kraju (Enea, Energa, PGE, Stoen i Tauron). Ponieważ Karta ma charakter otwarty, każdy OSD – bez względu na skalę działalności dystrybucyjnej – może w dowolnym czasie przystąpić do tego projektu i poddać się postanowieniom Karty. 

W celu zaangażowania w projekt kolejnych uczestników rynku, z inicjatywy Prezesa URE Rafał Gawina po rekomendacjach Komitetu Sterującego, powołany został Zespół ds. OSDn, a w jego skład weszli eksperci Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej. 8 lutego w Urzędzie Regulacji Energetyki odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu, którego zadaniem jest między innymi opracowanie zasad i zakresu współpracy pomiędzy OSD i OSDn.

Prezes URE już pod koniec ubiegłego roku zaprosił niezależnych operatorów, skupionych w Krajowej Izbie Klastrów Energii do przedstawienia koncepcji zaangażowanie OSDn w proces transformacji energetycznej. Praktycznym wymiarem wkładu ekspertów będzie projekt umowy ramowej dotyczącej współpracy pomiędzy operatorami lub umowy o świadczenie usług dystrybucji, uwzględniającej status operatorski współpracy OSD i OSDn, jak również zakres ich zadań i odpowiedzialności. Założeniem prac grupy roboczej jest również opisanie roli OSDn, jaką mogą oni pełnić z perspektywy zwiększenia elastyczności polskiego systemu energetycznego oraz nadania polskiej energetyce lokalnego wymiaru i pobudzenia aktywności odbiorców końcowych i lokalnych wytwórców.

Niezależni operatorzy skupieni w KIKE, zadeklarowali ponadto chęć przystąpienia do Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki, o której otwartym charakterze informował Prezes URE. Bezspornym jest, że transformacja polskiej energetyki wymaga pilnej poprawy efektywności energetycznej (także poprzez ograniczanie strat sieciowych), sprawnego przyłączania do sieci rozproszonych, odnawialnych źródeł i magazynów energii oraz instalacji hybrydowych, które mogą być podstawą do stosowania usług elastyczności energetycznej na ograniczonych, zdefiniowanych terenach objętych obszarowymi koncesjami dystrybucyjnymi OSDn.

Naturalna regionalizacja OSDn, w sposób szczególny nadająca im rolę integratorów lokalnych inicjatyw energetycznych, obsługi klastrów i społeczności energetycznych, zapewniających wymianę energii pomiędzy lokalnymi wytwórcami, magazynami energii i odbiorcami, a także bilansujących energię w wymiarze lokalnym, daje przesłanki do zupełnie nowego postrzegania roli OSDn jako podmiotów mogących aktywnie wpływać na ograniczanie zmiennego oddziaływania zjawisk zachodzących w sieciach lokalnych na sieci OSDp. Finalnie przełoży się to na racjonalizację potrzeb inwestycyjnych OSDp.

Kolejne spotkanie Zespołu ds. OSDn zaplanowane zostało na 23 lutego. Do tego czasu eksperci KIKE i OSDnEE mają opracować wstępną wersję umowy ramowej wiążącej OSDn i OSD.

Inicjatywa Prezesa URE, a przede wszystkim, pierwsze spotkanie Zespołu Zadaniowego pokazało jak ważnym elementem nowego rynku energii jest współpraca między państwowymi OSD, a prywatnymi spółkami, działającymi lokalnie – OSDn. Na naszych oczach zmienia się obraz polskiej energetyki, transformacji poddawany jest jej dotychczasowy model. Do lamusa odchodzi system, w którym prąd przesyłany był jednokierunkowo. W modelu energetyki rozproszonej sieć wykorzystywana jest w obu kierunkach. Tak dużej liczby źródeł w polskim systemie jeszcze nigdy nie było, a będzie ich wciąż przybywać. W zasadzie jedynie OSDn są w stanie elastycznie dostosować się do nowej rzeczywistości rynkowej i odpowiednio zbilansować lokalny przepływ energii, miedzy źródłami i odbiorcami. Dlatego też stworzenie umowy, na bazie której będzie można rozliczać współpracę prywatnych OSDn i dużych OSD, jest niezwykle istotne.” – wyjaśnia Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

W pierwszym spotkaniu udział wzięli: Prezes URE Rafał Gawin, Dyrektor Małgorzata Kozak, Dyrektor Barbara Mroczek, Prezes KIKE Albert Gryszczuk, Członek Zarządu KIKE Sławomir Nowicki, Członek Zarządu KIKE Krzysztof Pubrat, ekspert KIKE Tadeusz Krupiński, Dyrektor KIKE Tomasz Drzał oraz Prezes OSDnEE Leszek Juchniewicz i Członek Zarządu OSDnEE Marek Dobies.

źródło: Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0