Perspektywy rozwoju powiatu zgorzeleckiego

HomeOZESamorządy

Perspektywy rozwoju powiatu zgorzeleckiego

my-portfolio

Wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności oraz dywersyfikacji i rozwojowi bazy ekonomicznej służyć mają działania zwiększające atrakcyjność powiatu zgorzeleckiego dla inwestorów zewnętrznych, inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, tworzenie nowych przedsiębiorstw, m.in. poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe, wzmocnienie sektora turystycznego i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, dostosowanie lokalnego rynku pracy do potrzeb gospodarki oraz racjonalne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.

W zeszłym tygodniu przyjęte zostało pięć ustaw Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Powstaje Łęczyński Klaster Energetyczny
W Bytomiu powstał Klaster Innowacji Energetycznych

W opublikowanym w lipcu artykule „Ludzie największym kapitałem regionu Turoszowa” prezentowaliśmy potencjał regionu Turoszowa oraz możliwości jego wykorzystania po wdrożeniu nad Strategii zarządzania transformacją obszaru węglowego na pograniczu polsko – saksońskim. Dziś skoncentrujemy się na perspektywach rozwoju powiatu zgorzeleckiego.

Po przeprowadzonej transformacji powiat zgorzelecki i ościenne regiony stanowić będą atrakcyjne miejsce zamieszkania, wypoczynku, rekreacji i pracy. Aby to osiągnąć niezbędna jest, zdaniem autorów Strategii, realizacja czterech głównych celów. Pierwszym z nich jest stworzenie silnego, zintegrowanego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Drugim rozwój korzystnych infrastrukturalnych, instytucjonalnych i gospodarczych powiązań z otoczeniem międzynarodowym (głównie sąsiadującymi regionami Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej). Kolejne to zapewnienie odpowiadających potrzebom mieszkańców i środowiska warunków życia oraz wzrost konkurencyjności, innowacyjności, dywersyfikacja i rozwój bazy ekonomicznej.

Budowaniu silnego i aktywne społeczeństwa obywatelskiego służyć ma wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego grup zagrożonych patologiami i bezrobociem, w tym opracowanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej, kierowanych do określonych grup docelowych, a także rozwój kapitału ludzkiego oraz aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży szkolnej wokół zajęć pozalekcyjnych.

Do rozwoju wielopłaszczyznowych powiązań z otoczeniem międzynarodowym przyczynić się ma integracja społeczna, gospodarcza i przestrzenna powiatu zgorzeleckiego z partnerami z Niemiec i Czech oraz promocja gmin i regionu na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Zapewnienie lokalnej społeczności odpowiednich warunków życia może zostać osiągnięte poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej, drogowej, oświatowej i rekreacyjno- sportowej oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc zagwarantowanie dostępu do przystępnej cenowo czystej energii. Potrzeba dostępu do szeroko rozumianej kultury, edukacji i rekreacji ma być realizowana poprzez rozbudowę, modernizację, poszerzenie oferty i odpowiednie wyposażenie gminnych obiektów kultury, bazy oświatowej i wychowawczej oraz ośrodków pomocy społecznej. Duży nacisk położono także na ochronę środowiska naturalnego i cyfryzację regionu Turoszowa.

Wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności oraz dywersyfikacji i rozwojowi bazy ekonomicznej służyć mają działania zwiększające atrakcyjność powiatu zgorzeleckiego dla inwestorów zewnętrznych, inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, tworzenie nowych przedsiębiorstw, m.in. poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe, wzmocnienie sektora turystycznego i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, dostosowanie lokalnego rynku pracy do potrzeb gospodarki oraz racjonalne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.

Autorzy Strategii precyzyjnie wskazują nie tylko cele inwestycyjne, ale – co najważniejsze – opisują źródła finansowania. Podstawowy gwarant finansowym celów strategicznych mają stanowić dotacje pozyskane z Unii Europejskiej i funduszy krajowych, środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwych ministerstw oraz środki własne i kredyty inwestycyjne. Pierwsze wnioski i projekty będą realizowane już IV kwartale tego roku i w I kwartale przyszłego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Równolegle ruszą starania o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Interreg dla dużych projektów – np. na stworzenie Centrum Kompetencyjnego, czy też wspomaganie zielonej transformacji. Do dyspozycji będą też projekty miękkie np. LIFE + , jak również europejskie środki na analizy oraz B+R Horizon Europe. Kilka projektów już zostało zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska.

Celem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest łagodzenie skutków transformacji energetycznej w regionach dotkniętych wprowadzaniem neutralności klimatycznej. Budżet FST wynosi 17,5 mld EUR. Polska będzie największym beneficjentem FST, otrzyma środki w wysokości 3,5 mld EUR. Środki będą mogły być powiększone z polityki spójności, a dokładnie z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego+. Dobrowolne dofinansowanie FST może wynosić ponad 0,5 mld EUR. Z kolei Krajowy Plan Odbudowy (KPO) ma za zadanie wdrożyć w Polsce Europejski Instrument Odbudowy (Recovery and Resilience Facility – RRF), opiewający w skali Unii Europejskiej na ok. 750 mld EUR pomocy dla państw członkowskich. KPO ma na celu poprawę stanu gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19. Środki z programu mają służyć przede wszystkim rozwojowi nowych technologii, wsparciu polskich przedsiębiorstw, jak również poprawie jakości życia Polaków oraz zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Ponadto przedsięwzięcia realizowane w ramach KPO mają wspierać realizację polskiej transformacji, zarówno w wymiarze środowiskowo-klimatycznym jak i cyfrowym. Jednymi z głównych celów Horizon Europe jest przeciwdziałanie zmianie klimatu, wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej EU, zwiększenie zdolności europejskich w zakresie innowacyjności, konkurencyjności i liczby miejsc pracy oraz realizacja projektów obywateli i utrzymanie europejskiego modelu społeczno-gospodarczego z zachowaniem związanego z nim wartości. Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Obejmuje swoim zakresem obszary takie jak: górnictwo i energetyka, jakość powietrza, jakość życia (częściowo), orkiestracja.

Na potrzeby transformacji energetycznej regionu powstać mają m.in. Instytut naukowo–przemysłowy transformacji regionu – ekosystem dla inkubatora technologii transformacyjnych; System wykorzystujący Augmented Reality w ścieżce edukacyjnej; Mikrosieć Zgorzelec 100; cztery elektrownie fotowoltaiczne o łącznej ich mocy zainstalowanej 4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przemysłowym magazynem energii na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Następna część cyklu już jutro (2.09.2021).

Poprzednie wpisy:

Część 1.

Cześć 2.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0